ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs przeprowadzany na profilu Bioelixire Polska na Facebooku w dniach 22 czerwca – 15 lipca 2023 roku.
 2. Organizatorem Konkursu jest Farouk Systems Polska Lidia Mikulska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań, NIP: 781-148-38-17; REGON: 365070360 (dalej „Organizator konkursu”)
 3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Farouk Systems Polska, ul Wejherowska 24, 60-446 Poznań
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Farouk Systems Polska, ul Wejherowska 24, 60-446 Poznań
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 22 czerwca – 15 lipca 2023 roku.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywny profil w serwisie Facebook. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Aby móc uczestniczyć w Konkursie należy spełniać następujące warunki:
 • Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 1.
 • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do opublikowania w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na zadanie konkursowe, którym jest dokończenie zdania: “ZA CO NAJBARDZIEJ LUBISZ LATO?”.
 • Wygrywa najbardziej kreatywna odpowiedź, którą wybiera jury złożone z 3 osób reprezentujących organizatora.
 • Publikując pracę pod postem konkursowym, uczestnik wyraża zgodę na jej wykorzystywanie przez Organizatora konkursu w niezmienionej formie na Facebooku i Instagramie, wraz z podpisem uczestnika.

§3 NAGRODY

 1. W konkursie przewidziano 3 zestawy nagród.
 2. Nagrodą główną jest cała seria Bioleixire Professional, w której skład wchodzi 10 zestawów szamponów i masek (w tym Wzmacniająca maska z biotyną 300ml, Wzmacniający szampon z biotyną 300ml, Wegański szampon regeneracyjny z algami morskimi i bio bambusem 300ml, Wegańska maska regenerująca z algami morskimi i bio bambusem 300ml, Wegańska odżywka intensywnie nawilżająca 300mo, Wegański szampon intensywnie nawilżający 300ml, Regeneracyjna maska z czarnuszką 300ml, Regeneracyjny szampon z czarnuszką 300ml, Arganowy szampon nawilżający z kwasem hialuronowym 300ml, Arganowa maska nawilżająca z kwasem hialuronowym 300ml, także zestaw serów silikonowych ( w tym Serum silikonowe z olejkiem arganowym 20ml, Serum silikonowe z olejkiem arganowym 50ml, Serum silikonowe z olejkiem z czarnuszki 20ml, Serum silikonowe z olejkiem z czarnuszki 50ml, Serum silikonowe z jedwabiem 20ml, Serum silikonowe z jedwabiem 50ml, Serum silikonowe z biotyną 20ml). 
 3. Nagrodą dodatkową, przyznaną dwóm osobom, jest zestaw serów silikonowych (w tym Serum silikonowe z olejkiem arganowym 20ml, Serum silikonowe z olejkiem arganowym 50ml, Serum silikonowe z olejkiem z czarnuszki 20ml, Serum silikonowe z olejkiem z czarnuszki 50ml, Serum silikonowe z jedwabiem 20ml, Serum silikonowe z jedwabiem 50ml, Serum silikonowe z biotyną 20ml). 
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem serwisu Facebook w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Administrator Fanpage Bioelixire Polska skontaktuje się z laureatami w wiadomości prywatnej oraz poinformuje ich o wygranej pod zgłoszeniem konkursowym.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat zobowiązany jest odpowiedzieć w wiadomości prywatnej i przekazać dane do wysyłki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera wybranego przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.
 7. W przypadku braku odpowiedzi od laureata w ciągu 7 dni nagroda przepada.
 8. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres biuro@bioelixire.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie bioelixire.pl